สิทธิประโยชน์สำหรับคนไร้ที่พึ่ง

คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน จะได้รับ :

• การอุปการะในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 9 แห่งใน 8 จังหวัด คือ จังหวัด ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี นครราชสีมา สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง 2 แห่ง คือจังหวัดนนทบุรี และเชียงใหม่

• คำแนะนำด้านบริการ และการช่วยเหลือจากหน่วยสำรวจและช่วยเหลือ คนเร่ร่อน ขอทาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทร . 0 2659 6258 , 0 2659 6261
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
โทร . 0 4451 1424, 0 4451 1609 โทรสาร 0 4451 1654