ข้อมูลหอพักนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสุรินทร์  ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนหอพักแล้ว
ที่ ประเภท ชื่อหอพัก ใบอนุญาตเลขที่ ที่ตั้งหอพัก ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการหอพัก ที่อยู่
เลขที่ หมู่ ซอย/ถนน ตำบล อำเภอ เลขที่ หมู่ ซอย/ถนน ตำบล อำเภอ
1 หญิง พรวรรณเพ็ญ 2/2532 98/6   ถ.กิจประชา ในเมือง เมือง นาง เฮง เตียวเจริญโสภา 203-205   ถ.กิจประชา ในเมือง เมือง
2 หญิง ศรีสุข 1/2544 87   ถ.หลักเมือง     นาย พีระชัย รัตนวิลักษ์          
3 หญิง จันทรา 6/2545 551 1   นอกเมือง เมือง นาง สุมิตรา น้อยเอี่ยม 185/31 1   นอกเมือง เมือง
4 หญิง วรรณศรี 11/2545 786 7   นอกเมือง เมือง นาย ขจรวิทย์ วรรณศรี 117   ถ.ศรีไผทสมันต์ ในเมือง เมือง
5 หญิง แฟนตาซีลีฟวิ่งโฮม 1 14/2545 187 1   นอกเมือง เมือง นาง วิภา พนมเสริฐ 187/1 1   นอกเมือง เมือง
6 หญิง ชนิดา 16/2545 426 1   นอกเมือง เมือง นาง ชนิดา ทุนดี 425 1   นอกเมือง เมือง
7 หญิง แก้วกูล 18/2545 1029 7   นอกเมือง เมือง นาง อุดร แก้วกูล 1029 7   นอกเมือง เมือง
8 หญิง ไตรศักดิ์ 21/2545 682 7   นอกเมือง เมือง นาย ไตรศักดิ์ อาจหาญ 682 7   นอกเมือง เมือง
9 หญิง อรุณรุ่ง 22/2545 115 1   นอกเมือง เมือง นาง สุปราณี นิรัมย์ 79   ถ.หลักเมือง ในเมือง เมือง
10 หญิง พัชรี 25/2545 450 1   นอกเมือง เมือง นาย สุพาสน์ ทุนดี 1/1 16   นาบัว เมือง
11 หญิง สุขนิตย์ 26/2545 5,11,19   ถ.สุขนิตย์ ในเมือง เมือง นาง เสาวลักษณ์ สุขนิตย์ 7   ถ.สุขนิตย์ ในเมือง เมือง
12 หญิง เยาวเรศ 28/2545 20 7   นอกเมือง เมือง นาง เยาวเรศ หงษ์สูง 14 16   สลักได เมือง
13 หญิง โมกน้ำ 32/2545 143 1   นอกเมือง เมือง นาย เสนีย์ แก้วธรรม 468     นอกเมือง เมือง
14 หญิง พรหมมาศ 33/2545 3/2   ถ.พรหมมาศ ในเมือง เมือง นาย ธีรพงศ์ โสวภาค 3   ถ.พรหมมาศ ในเมือง เมือง
15 หญิง ป็อปอาย 35/2545 849 7   นอกเมือง เมือง นาง กฤติยา บูรณะชีวิน 849 7   นอกเมือง เมือง
16 หญิง ชนากานต์ 39/2545 149 1   นอกเมือง เมือง น.ส. ประชุมศรี แหวนวงศ์ 467     นอกเมือง เมือง
17 หญิง บัวทอง 43/2545   7   นอกเมือง เมือง นาง ภาพร บัวทอง 58/1   ถ.หมอกวน ในเมือง เมือง
18 หญิง ศศิธรทิพย์ 45/2545 497   ถ.เทศบาล1 ในเมือง เมือง นาง รภัทภร การณ์กรวิก 497   ถ.เทศบาล1 ในเมือง เมือง
19 หญิง ข้างบ้าน 51/2545 573/9 7   นอกเมือง เมือง น.ส. สุทธิภา ชมเมิน 53/16     นอกเมือง เมือง
20 หญิง เลิศศิริ 54/2545 571 1   นอกเมือง เมือง นาย เลิศวศิลป์ นวลคำมา 217 16   สลักได เมือง
21 หญิง จันทร์เจริญ 57/2545 798 7   นอกเมือง เมือง นาง ลำปาง ล้านทอง 798     นอกเมือง เมือง
22 หญิง สวนสกุณา 58/2545 139 1   นอกเมือง เมือง นาย สรสิทธิ์ บูรณพันธ์ศักดิ์ 139 1   นอกเมือง เมือง
23 หญิง ปราณีต 60/2545 131 1   นอกเมือง เมือง นาย สังเวียน ประเดิมดี 131 1   นอกเมือง เมือง
24 หญิง บุญรอด 62/2545 144 1   นอกเมือง เมือง นาง สุเพียร บุญรอด 111 1   นอกเมือง เมือง
25 หญิง เพ็ญภัสสร 66/2545 688 7   นอกเมือง เมือง นาง เพ็ญภัสสร อุปกัมโม 36/4   ถ.เทพสุรินทร์ ในเมือง เมือง
26 หญิง หทัยชนก 67/2545   7   นอกเมือง เมือง น.ส. กมลชนก วุฒิปิยพงศ์ 43/2 5   บ้านแร่ เขวาสินรินทร์
27 หญิง สองหญิง 68/2545   7   นอกเมือง เมือง นาง กนกพรรณ กุลแพร 255   ถ.ปัทมานนท์ ในเมือง เมือง
28 หญิง สุขสวัสดิ์ 70/2545 859 7   นอกเมือง เมือง น.ส. นนทิชา นนท์ชนะ 144   ถ.เทศบาล4 ในเมือง เมือง
29 หญิง โฉมงาม 72/2545 126 1   นอกเมือง เมือง นาย ผาสุก โฉมงาม 126 1   นอกเมือง เมือง
30 หญิง ชฎาพร 73/2545 212 15   นอกเมือง เมือง นาง สุนีย์ บุตรสาลี 212 15   นอกเมือง เมือง
31 หญิง กฤษณา 77/2545 109 1   นอกเมือง เมือง น.ส. ลัดดา มะลิมาตย์ 125/1 5   โคกสะอาด ปราสาท
32 หญิง เติ้ง-เติ้ง 80/2545   20   นอกเมือง เมือง นาย ชยภณ โชคอนันตทรัพย์ 72/1   ถ.ศรีเชียงใหม่ ในเมือง เมือง
33 หญิง บำรุงรัตน์ 88/2545 216 1   นอกเมือง เมือง นาง รัตน์ สมจันทร์ 114 2   เมืองลีง จอมพระ
34 หญิง ต้นตาล 89/2545 428 1   นอกเมือง เมือง นาง พงศ์แก้ว โสกรรณิตย์ 13 17   เมืองลีง จอมพระ
35 หญิง ตระกูลทอง 90/2545 853 7   นอกเมือง เมือง นาง จรรยา ทอนศรี 41 8   ลุ่มระวี จอมพระ
36 หญิง เถาทอง 91/2545 140 1   นอกเมือง เมือง นาย ทองดี สุทร 140 1   นอกเมือง เมือง
37 หญิง พี่นิด 92/2545 143 7   นอกเมือง เมือง นาง สมเสียง จารัตน์ 105 13   นอกเมือง เมือง
38 หญิง วาสิต 94/2545 839/3-8 7   นอกเมือง เมือง นาง สุพิศ แก้วปลั่ง 383   ถ.หลักเมือง ในเมือง เมือง
39 หญิง สุพร 96/2545 49/2 7   นอกเมือง เมือง นาง สุพร เหลี่ยมดี 263 5   เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
40 หญิง รุ่งนภา1 98/2545 143 1   นอกเมือง เมือง น.ส. เบญจวรรณ คูเจริญไพศาล 69/51   ซ.พงษ์ดำริ2 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
41 หญิง กลีบบัว 100/2545 634 7   นอกเมือง เมือง นาง จารุวรรณ กลีบบัว 280   ถ.ภักดีชุมพล ในเมือง เมือง
42 หญิง หลิง-หลิง 104/2545   21   นอกเมือง เมือง นาย ชยภณ โชคอนันต์ทรัพย์ 72/1   ศรีเชียงใหม่ ในเมือง เมือง
43 หญิง ศิริวิทยา 105/2545   2/2   ถ.สุขนิตย์ ในเมือง เมือง นาย วรวุฒิ วรศิริ 33   สุริยกานต์ ในเมือง เมือง
44 หญิง สวนแก้ว 106/2545 252 1   นอกเมืง เมือง นาย สวน มิถุนดี 252 1   นอกเมือง เมือง
45 หญิง พิมพร 107/2545 107 1   นอกเมือง เมือง นาย สุภาพ เพาะทอง 107 1   นอกเมือง เมือง
46 หญิง พิมสิริ 109/2545 1052 20   นอกเมือง เมือง นาง กอบกูล ชูทรงเดช   18/1   มูลศาสตร์ ในเมือง เมือง
47 หญิง จันทร์เพ็ญ 111/2545 6 15   นอกเมือง เมือง นาง วันเพ็ญ จันทะมณี  3/8     นอกเมือง เมือง
48 หญิง กุหลาบ 114/2545 475 1   นอกเมืง เมือง นาย ลิม พื้นนวล 35 8   นาบัว เมือง
49 หญิง ประดับ 115/2545 188 1   นอกเมือง เมือง นาง ประดับ ริ้วลอด 188 1   นอกเมือง เมือง
50 หญิง กุญณเทพ1 125/2545 464 7   นอกเมือง เมือง นาง กุญณดามล กระแสเทพ 464 7   นอกเมือง เมือง
51 หญิง ป้ายิ้ม1 129/2545  12/13   สุริยะกานต์ ในเมือง เมือง นาง ยิ้ม เครือยา  8/4   สุริยะกานต์ ในเมือง เมือง
52 หญิง สองพี่น้อง 131/2545 911-915 7   นอกเมือง เมือง นาง สุภาพ นิยมทอง 78   โดนไข 2 ในเมือง เมือง
53 หญิง อรพรรณ 132/2545   7   นอกเมือง เมือง นาง อรพรรณ บัวสาย  184/3 7   นอกเมือง เมือง
54 หญิง ดาวเรือง 133/2545 417   เทศบาล 1 ในเมือง เมือง นาง แพ สุดเส้นผม 417   เทศบาล 1 ในเมือง เมือง
55 หญิง ธนวัน 135/2545 921 7   นอกเมือง เมือง นาง แก่นจันทร์ นามวัฒน์ 228   กรุงศรีนอก ในเมือง เมือง
56 หญิง จุฑาทิพ 143/2545   21   นอกเมือง เมือง นาง จุฑาทิพ สุนทร 28   เทศบาลอนุสรณ์ ในเมือง เมือง
57 หญิง ชมพูนุท 145/2545 1037 21   นอกเมือง เมือง นาย วิวัฒน์ชัย สุดเส้นผม 197   บ้านถ่าน นอกเมือง เมือง
58 หญิง วรรณคำ 146/2546 777/93 21   นอกเมือง เมือง นาง ดรุณี วงษ์สันต์ 777/93   สุรินทร์-ปราสาท นอกเมือง เมือง
59 หญิง สมิตา 148/2546 110 1   นอกเมือง เมือง นาย ปัญญา หว่างแสง 110 1   นอกเมือง เมือง
60 หญิง ชำมะนาด 151/2548   19/1   สุริยกานต์ ในเมือง เมือง นาง จันทร์เพียง จันทขัมมา 836/1   หลักเมือง ในเมือง เมือง
61 หญิง เทพธีรา3 153/2546 793 21   นอกเมือง เมือง นาย เทพณรงค์ เลิศฤทธิ์ 793   สุรินทร์-ปราสาท นอกเมือง เมือง
62 หญิง ศศิธร 154/2546 894 7   นอกเมือง เมือง นาง มาลี เป็นตามวา 894     นอกเมือง เมือง
63 หญิง ธิติมา 158/2546 1093 7   นอกเมือง เมือง นาย เสงี่ยม จันทร์พลี  96/2   เพชรช่อ สังขะ สังขะ
64 หญิง ทัศนีย์ 159/2546 966 7   นอกเมือง เมือง นาง ทัศนีย์ ยิ่งหาญ 82     กุดหวาย ศีขรภูมิ
65 หญิง ปทุมวรรณ 160/2546   7   นอกเมือง เมือง ด.ต. ภูธร บุญเติม 574   หลักเมือง ในเมือง เมือง
66 หญิง นนทวัชร์ 164/2546 52/1   สุริยกานต์ ในเมือง เมือง นาย สินธพ กิมาวะหา 52/1   สุริยกานต์ ในเมือง เมือง
67 หญิง เนาวรัตน์ 165/2546 365 7   นอกเมือง เมือง นาง ผ่องใส คงเกตุ 94   โพธิ์ร้าง ในเมือง เมือง
68 หญิง ดับเบิ้ลบี 167/2546 545/1 7   นอกเมือง เมือง นาย ราเมศร์ บูรณ์เจริญ 154 2   ตากูก เขวาสินรินทร์
69 หญิง นวลฉวี 169/2546 45/2   สุริยกานต์ ในเมือง เมือง นาง นวลฉวี ดาศรี 35/1   สุริยกานต์ ในเมือง เมือง
70 หญิง เจริญยิ่ง 170/2546 200/8 21   นอกเมือง เมือง ร.ต.อ. บุญรอด เจริญยิ่ง 200/8 7 บ้านถ่าน นอกเมือง เมือง
71 หญิง จันทร์ดี 172/2546 114/3   โดนไข3 ในเมือง เมือง นาย บัญชา จุฑาจันทร์ 114/3   โดนไข3 ในเมือง เมือง
72 หญิง หอเพ็ญ 174/2546   21   นอกเมือง เมือง น.ส. สุจินดา เจนขบวน 216 7   นอกเมือง เมือง
73 หญิง พิมพ์ลภัส 175/2546 200/7 20   นอกเมือง เมือง นาย ชัยยุทธ์ เหลือถนอม 200/7 20 บ้านเจ็มเนียง นอกเมือง เมือง
74 หญิง ซนาได 176/2546 100 1   นอกเมือง เมือง น.ส. อารีย์ แซ่ตั้ง 100 1   นอกเมือง เมือง
75 หญิง รุ่งสว่าง 1/2547 200/4 21   นอกเมือง เมือง นาง หนูแดง พิมพ์เชื้อ 200/4 21   นอกเมือง เมือง
76 หญิง ดวงหทัย 3/2547 128 1   นอกเมือง เมือง น.ส. หทัยชนก ไวยพัฒน์ 128 1   นอกเมือง เมือง
77 หญิง กาญจนา 5/2547 1032 21   นอกเมือง เมือง น.ส. กาญจนา สร้อยจิตร 1032 21   นอกเมือง เมือง
78 หญิง ป้าเอ๋ 6/2547 184/2 20   นอกเมือง เมือง น.ส. สุภาภรณ์ จารุฑีฆัมพร 80   ซ.โดนไข2 ถ.ภักดีชุมพล ในเมือง เมือง
79 หญิง ทองสุข 7/2547 598/5 7   นอกเมือง เมือง นาย ยุทธภัณฑ์ ออกสุข 66 5   กาบเชิง กาบเชิง
80 หญิง บ้านเฟื่องฟ้า 10/2547 438/1-5 1   นอกเมือง เมือง นาย นรงฤทธิ์ โคตชัย 187 1   นอกเมือง เมือง
81 หญิง ยุวดี 11/2547 115/1   ถ.บรรพต ในเมือง เมือง นาง ยุวดี ทองคำ 115   ถ.บรรพต ในเมือง เมือง
82 หญิง กิจศรีแก้ว 13/2547 200/15 7   นอกเมือง เมือง นาง ทองม้วน ศรีแก้ว 200/15 7   นอกเมือง เมือง
83 หญิง ภัทรวรรณ 20/2547 1074 20   นอกเมือง เมือง น.ส. สุภัสสรา จรจรัญ 20/25   ซ.ศรีชุมพล2 ในเมือง เมือง
84 หญิง ศรีสุข 21/2547 858 20   นอกเมือง เมือง นาย สุทิศ ศรีสุข 858 20   นอกเมือง เมือง
85 หญิง แก้วสุนีย์ 22/2547 531 21   นอกเมือง เมือง นาง สุนีย์ จันทานิตย์ 531 21   นอกเมือง เมือง
86 หญิง เมฆฝน 24/2547 903 7   นอกเมือง เมือง น.ส. บุญฑริก โพธิ์เงิน 903 7   นอกเมือง เมือง
87 หญิง ธนณัฏฐ์ 26/2547 1082-1091 7   นอกเมือง เมือง นาย ประกอบ ทุนดี 1082-1091 7   นอกเมือง เมือง
88 หญิง ยายกะตา 35/2547 350 13   นอกเมือง เมือง นาง สะอาด กาบจันทร์ 350 13   นอกเมือง เมือง
89 หญิง ธนิตา 36/2547 381/4   ถ.เทศบาล1 ในเมือง เมือง นาง พร พันธุ์สุข 108   ซ.10 ถ.เทศบาล4 ในเมือง เมือง
90 หญิง เพชรลัดดา 37/2547 65 15   นอกเมือง เมือง นาย ภูวเชษฐ์ ฉัตรทอง 103/30   ถ.ปัทมานนท์ ในเมือง เมือง
91 หญิง จันทร์หอม 38/2547 373 7   นอกเมือง เมือง น.ส. รัตนา จันทร์หอม 373 7   นอกเมือง เมือง
92 หญิง ละมัย 2/2548 92 1   นอกเมือง เมือง นาง ละมัย ใกล้กลาง 92 1   นอกเมือง เมือง
93 หญิง เพชรมณี 3/2548 1172 7   นอกเมือง เมือง นาย คำเสน สีน้ำคำ 1172 7   นอกเมือง เมือง
94 หญิง พุทธนันท์ 4/2548 929-937 7   นอกเมือง เมือง นาย เฉลิม สิงห์พันธ์ 6/1 1   บะ ท่าตูม
95 หญิง ศรีวิมล 5/2548 552 17   นอกเมือง เมือง นาง พิมพ์ประพรรณ บุญพูนเลิศ 495 17   นอกเมือง เมือง
96 หญิง รัชนีกร2 6/2548 135 1   นอกเมือง เมือง นาย นิกร อินทยุง 135 1   นอกเมือง เมือง
97 หญิง โพธิ์เงิน 9/2548 553 1   นอกเมือง เมือง นาง พา โพธิ์เงิน 553 1   นอกเมือง เมือง
98 หญิง จงมี 10/2548 94 15   นอกเมือง เมือง นาย เหลี่ยม จงมีเสร็จ 94 15   นอกเมือง เมือง
99 หญิง หนูพันธ์ 11/2548 49/1-2   ซ.สระโบราณ1 ในเมือง เมือง นาง ชวนจิตร หนูพันธ์ 11 6   นอกเมือง เมือง
100 หญิง แว่นแก้ว 12/2548 127 1   นอกเมือง เมือง นาย สุพจน์ แว่นแก้ว 127 1 . นอกเมือง เมือง
101 หญิง ศิริภัคธิ์ 13/2548 34 7   นอกเมือง เมือง นาย สนั่น เพชรมาก 39 14   เฉนียง เมือง
102 หญิง พูนสิน 15/2548 254/3   ถ.สุรินทร์ภักดี ในเมือง เมือง นาง พูนสิน ขาวงาม 254/1   ถ.สุรินทร์ภักดี ในเมือง เมือง
103 หญิง เสนาบูรณ์ 18/2548 190 1   นอกเมือง เมือง นาย ทวีชัย เสนาบูรณ์ 2     กระหาด จอมพระ
104 หญิง มันทนา 19/2548 1176 7   นอกเมือง เมือง น.ส. ศรีสุดา อินทยุง 199   ถ.เทศบาล2 ในเมือง เมือง
105 หญิง จุลตีทอง 3/2549 485 5   ปรือ ปราสาท นาง จุล ตีทอง 485 5   ปรือ ปราสาท
106 หญิง ลักษณา 6/2549 395 5   ปรือ ปราสาท นาง ลักษณา วงศ์กระสันต์ 15 5   ปรือ ปราสาท
107 หญิง มะยม 7/2549   21   นอกเมือง เมือง น.ส. ยมนา ถิ่นอุ้มชู 15   ชยางกูร ในเมือง เมือง
108 หญิง ศรีฟ้า 8/2549 39   สุริยกานต์ ในเมือง เมือง นาย สุรกิจ ร่วมศรี 35   สุริยกานต์ ในเมือง เมือง
109 หญิง ชูจิตร 9/2549 1134 21   นอกเมือง เมือง นาย ทรงศักดา สีระสาร 1134 7   นอกเมือง เมือง
110 หญิง วรรณดี 10/2549 118 15   นอกเมือง เมือง นาย บุญเพ็ญ มาลัย 76 15   นอกเมือง เมือง
111 หญิง เลิศสิริ 12/2549 571 1   นอกเมือง เมือง นาย เลิศวศิลป์ นวลคำมา 571 1   นอกเมือง เมือง
112 หญิง ศรีรัตน์ 13/2549 534 1   นอกเมือง เมือง น.ส. รัตน์สุดา แซ่เตีย 163 1   นอกเมือง เมือง
113 หญิง สินมาก 17/2549 104 1   นอกเมือง เมือง นาย พงษ์ปกรณ์ สินมาก   2/4   โพธิ์เงิน ในเมือง เมือง
114 หญิง บุณฑริกา 18/2549 970 20   นอกเมือง เมือง นาง สุดา เห็นได้ชม 286 5   แนงมุด กาบเชิง
115 หญิง บ้านแฟน 19/2549 657 7   นอกเมือง เมือง นาง จุฑาพร วงษ์สงฆ์ 657 7   นอกเมือง เมือง
116 หญิง ตรีนนท์ 20/2549 456 5   ปรือ ปราสาท นาย ตรีนนท์ ธีระวงศ์ไพศาล 456 5   ปรือ ปราสาท
117 หญิง สุวรรณวงศ์ 22/2549 852 17   นอกเมือง เมือง ด.ต. สุทิน สุวรรณวงศ์ 670 17   นอกเมือง เมือง
118 หญิง คุณย่าโดม 24/2549 200/14 20   นอกเมือง เมือง นาง ชนิดา กลีบแก้ว 200/14 20   นอกเมือง เมือง
119 หญิง ป้าสง่า 26/2549 114 1   นอกเมือง เมือง นาย เพิ่ม คงทน 114 1   นอกเมือง เมือง
120 หญิง อุดมรัตน์ 27/2549 682 7   นอกเมือง เมือง นาง อุดม แสงทับทิม 54/5   เทศบาลอนุสรณ์ ในเมือง เมือง
121 หญิง ศรสวรรค์ 28/2549 188/1 20   นอกเมือง เมือง นาย สุริยันต์ อุทัยคา 14 12   งัวบา วาปีปทุม
122 หญิง อรอนงค์ 29/2549 573/3 20   นอกเมือง เมือง นาย เกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ 112/192 7   สลักได เมือง
123 หญิง สุพรรณิกา 31/2549 539 1   นอกเมือง เมือง นาย อภิชัย กระแสโสม 539 1   นอกเมือง เมือง
124 หญิง ชาวนาคริสเตียน 35/2549 545 7   นอกเมือง เมือง นาย บุตร ชาวนา 545 7   นอกเมือง เมือง
125 หญิง บ้านสุพรรณิกา 39/2549 177/15 20   นอกเมือง เมือง นาง สนอง ณ อุบล 177/15 20   นอกเมือง เมือง
126 หญิง ทองใหญ่ 40/2549   20   นอกเมือง เมือง นาง หาญ ทองใหญ่ 795 7   นอกเมือง เมือง
127 หญิง วงศ์เทวัญ 41/2549   20   นอกเมือง เมือง นาง ประไพ พิศวงศ์เทวัญ 163   หลักเมือง ในเมือง เมือง
128 หญิง เจริญสุข1 2/2550 392 18   นอกเมือง เมือง จ.สอ. เจริญ กลมเกลี้ยง 392 18   นอกเมือง เมือง
129 หญิง เจริญสุข2 3/2550 392 18   นอกเมือง เมือง จ.สอ. เจริญ กลมเกลี้ยง 392 18   นอกเมือง เมือง
130 หญิง วัชระ 4/2550 476 5   ปรือ ปราสาท นาย วัชระ กลิ่นจันทร์ 476 5   ปรือ เมือง
131 หญิง กล้วยไม้ 5/2550 1137 7   นอกเมือง เมือง นาง ยุวดี คำหมื่น 270 9   นอกเมือง เมือง
132 หญิง เพ็ญภัสสร2 13/2550 688 7   นอกเมือง เมือง นาง เพ็ญภัสสร อุปกัมโม 125   ถ.กรุงศรีใน ในเมือง เมือง
133 หญิง การะเกด 16/2550 1146 7   นอกเมือง เมือง นาง ปิยาภรณ์ หอมกลิ่น 1146 7   นอกเมือง เมือง
134 หญิง อวัสดา 18/2550 105 1   นอกเมือง เมือง นาง ธนกร ดีเสมอ 105 1   นอกเมือง เมือง
135 หญิง พรเทพ 22/2550 926 17   นอกเมือง เมือง นาย บุญเสริม โสวภาค 83 17   นอกเมือง เมือง
136 หญิง อรุโณทัย 24/2550 610-610/9,611-611/9 1   นอกเมือง เมือง นาง สุมาลี ประยูรสุรกิจ 176   ถ.ธนสาร ในเมือง เมือง
137 หญิง ละอองดาว 26/2550   21   นอกเมือง เมือง น.ส. อุมารี พอกฉลาด 260/1 21   นอกเมือง เมือง
138 หญิง ถาวร 27/2550 861 17   นอกเมือง เมือง นาย ถาวร เหลาอุดม 58   ซ.ยุทธนา2 ถ.ยุทธนา ในเมือง เมือง
139 หญิง บ้านธนภัทร 29/2550 579 1   นอกเมือง เมือง นาง ภัทรารัตน์ ชิดชอบ 22 11   เพี้ยราม เมือง
140 หญิง สุมาลี 31/2550 117 7   นอกเมือง เมือง นาย ฐาปนัท เสมานนท์ 1177 7   นอกเมือง เมือง
141 หญิง แสงเจริญ 33/2550 1141 21   นอกเมือง เมือง นาย ขวัญชัย สร้องแสง 1141 21   นอกเมือง เมือง
142 หญิง แสวงมี 34/2550 37/2 20   นอกเมือง เมือง นาง สงวน แสวงมี 37/2 20   นอกเมือง เมือง
143 หญิง พินิจอักษร 35/2550 31   ถ.สุริยกานต์ ในเมือง เมือง นาง สุมาลี พินิจอักษร 31   ถ.สุริยกานต์ ในเมือง เมือง
144 หญิง พี่ม่อนน้องอาร์ม 1/2551 19   ถ.สุริยกานต์ ในเมือง เมือง นาง วรรณา สิยาชีพ 19   ถ.สุริยกานต์ ในเมือง เมือง
145 หญิง ทรีมาร์ท 2/2551 33/3   ถ.สุริยกานต์ ในเมือง เมือง นาง ดลหทัย สุขจิตร์ 33/3   ถ.สุริยกานต์ ในเมือง เมือง
146 หญิง อักษร 3/2551   19/1   ถ.สุริยกานต์ ในเมือง เมือง นาง โทย เพชรเลิศอนันต์ 82 4   จอมพระ จอมพระ
147 หญิง อารยา 4/2551 615 1   นอกเมือง เมือง น.ส. ทัศนีย์ มิถุนดี 615 1   นอกเมือง เมือง
148 หญิง สมบูรณ์สุข 6/2551 1151 20   นอกเมือง เมือง นาย สมบูรณ์ ทองบุดดา 341 19   นอกเมือง เมือง
149 หญิง สิริสุข 8/2551 791/1 7   นอกเมือง เมือง นาย ปราโมทย์ ประสานสุข 791/7 7   นอกเมือง เมือง
150 หญิง พรประสิทธิ์ 9/2551 99/1 7   นอกเมือง เมือง นาย ทรงศักดิ์ ประสิทธิ์ 186/39 1   นอกเมือง เมือง
151 หญิง ซอติกพืชผล 10/2551 1170 7   นอกเมือง เมือง นาย เกรียงชัย เรืองโชติเสถียร 14   ถ.หลักเมือง ในเมือง เมือง
152 หญิง ลัดดา 11/2551 557 1   นอกเมือง เมือง นาย อำพล เชื้อจันทร์ 29 7   นอกเมือง เมือง
153 หญิง พิราอร 14/2551 1180 21   นอกเมือง เมือง นาง บุญศรี สมศรี 22   โดนไข2 ในเมือง เมือง
154 หญิง น้องฟั่น 15/2551 37 7   นอกเมือง เมือง นาง อารียา ละอองทอง 37 7   นอกเมือง เมือง
155 หญิง ฐนิชา 16/2551 1169 7   นอกเมือง เมือง น.ส. ฐนิชา สิงประโคน 1169 7   นอกเมือง เมือง
156 หญิง กัลยา 17/2551 193/1 20   นอกเมือง เมือง นาย กัลยา สาแก้ว 193/1 20   นอกเมือง เมือง
157 หญิง ร่วมเจริญ 19/2551 1024 20   นอกเมือง เมือง นาง อนงค์ บุญร่วม 1024 20   นอกเมือง เมือง
158 หญิง พรประเสริฐ 20/2551 224 1   นอกเมือง เมือง นาย ธเนศ อ่ำเงิน 224 1   นอกเมือง เมือง
159 หญิง โรจนกุล 21/2551 46   บรรพต ในเมือง เมือง นาง รัชนี เบ็ญเจิด 44   บรรพต ในเมือง เมือง
160 หญิง ช่วงชัย 22/2551 349/1 20   นอกเมือง เมือง นาย ธีรศักดิ์ เหมือนคิด 349/1 20   นอกเมือง เมือง
161 หญิง สุขสมนึก 26/2551 2/30,2/31,2/32   ซ.ศรีจุมพล 2 ในเมือง เมือง พ.อ. จำลอง สมนึก 22   ถ.อนันตวิถี ในเมือง เมือง
162 หญิง สิรินันท์ 27/2551 54/5-7   ถ.สุริยกานต์ ในเมือง เมือง นาง สิรินันท์ สนใจ 181/32   ถ.หลักเมือง ในเมือง เมือง
163 หญิง ไวโอเล็ต สตาร์ 30/2551 49/1 17   นอกเมือง เมือง นาย พิสิฏฐ์ ตั้งสกุล 609/3 17   นอกเมือง เมือง
164 หญิง หวลนะลึก 32/2551 48/1-3   ถ.สืบสหการ ในเมือง เมือง นาง อโนชา พุทธิมณี 22   ถ.สืบสหการ ในเมือง เมือง
165 หญิง รุ่งรัตน์ 33/2551 36/1   ถ.บรรพต ในเมือง เมือง นาง อารีรัตน์ ปะทะขีนัง 122 4   สลักได เมือง
166 หญิง กนกรัตน์ 34/2551 1174/14 20   นอกเมือง เมือง นาย ทรงศักดิ์ คงนาค 290 13   นอกเมือง เมือง
167 หญิง โชคทวี 37/2551 573/9 20   นอกเมือง เมือง น.ส. สุทธิภา ชมเมิน 53/16 3   นอกเมือง เมือง
168 หญิง ทิพาพร 38/2551 546 1   นอกเมือง เมือง นาง วิลาวัลย์ แสนศรี 108 1   นอกเมือง เมือง
169 หญิง เทพทองชัย 39/2551 89 7   นอกเมือง เมือง นาย สมบัติ กระแสเทพ 89 7   นอกเมือง เมือง
170 หญิง น้ำเพชร 42/2551 506 1   นอกเมือง เมือง น.ส. น้ำเพชร แย้มชื่น 506 1   นอกเมือง เมือง
171 หญิง มาลี 43/2551 328   สนิทนิคมรัฐ2 ท่าตูม ท่าตูม นาย ทิชากร มาลีหวล 94 9   ท่าตูม ท่าตูม
172 หญิง อรอุมา 44/2551 136   พรหมเทพ ในเมือง เมือง นาง อรอุมา สุธรรม 136   พรหมเทพ ในเมือง เมือง
173 หญิง ชมพูนุช2 45/2551 1057 21   นอกเมือง เมือง นาย ศรชัย สุดเส้นผม 130 5   ตระแสง เมือง
174 หญิง เรือนไทย 46/2551 469   เทศบาล1 ในเมือง เมือง น.ส. นันทิดา บุตราช 469   เทศบาล1 ในเมือง เมือง
175 หญิง ธัญชนก 47/2551 613 7   นอกเมือง เมือง นาง สุจินตนา น่วมจะโป๊ะ 104 2   โคกกลาง พนมดงรัก
176 หญิง สภาพร 48/2551 641 1   นอกเมือง เมือง น.ส. สภาพร จารัตน์ 27 1   ปราสาททอง เขวาสินรินทร์
177 หญิง เนตรอนันต์ 49/2551 190 1   นอกเมือง เมือง นาง สุพันธ์ สนาคินิช 11 9   ตาอ็อง เมือง
178 หญิง เสาวนีย์ 51/2551 20 5   ปรือ ปราสาท นาง เสาวนีย์ ยารัมย์ 20 5   ปรือ ปราสาท
179 หญิง จันทร์เพ็ญ 54/2551 59 10   บ้านชบ สังขะ น.ส. จันทร์เพ็ญ กะการดี 59 10   บ้านชบ สังขะ
180 หญิง ลุงยศ 1/2552 798 20   นอกเมือง เมือง นาง จุฑาพร วงษ์สงฆ์    14/3   ศรีจุมพล ในเมือง เมือง
181 หญิง น้องฟิล์ม 2/2552 454 7   ท่าตูม ท่าตูม นาย คำไพ โสมาบุตร 454 7   ท่าตูม ท่าตูม
182 หญิง ศรีพรสวรรค์ 3/2552 1140 21   นอกเมือง เมือง นาง อัมพร ศรีโบราณ 1140 21   นอกเมือง เมือง
183 หญิง นัยรัช 4/2552 560 7   ท่าตูม ท่าตูม นาย วินัย โกการัตน์ 724/5 10   ระแงง ศีขรภูมิ
184 หญิง คุณเล็ก 5/2552 5 17   นอกเมือง เมือง นาง ไพบูลย์ สิงห์ศรี 133/1 7   โพธิ์ เมือง
185 หญิง เสริมศิริ 9/2552 522 7   นอกเมือง เมือง นาย ประสิทธิ์ เสริมศิริ 522 7   นอกเมือง เมือง
186 หญิง บ้านเฟื่องฟ้า เดิม9/47 ลว29ฒิ.ย.47 เปลี่ยนประเภท 11/2552 187 1   นอกเมือง เมือง นาย นรงฤทธิ์ โคตชัย 187 1   นอกเมือง เมือง
187 หญิง ประมนต์ 12/2552 151 1   นอกเมือง เมือง นาง ภาวนา ประมนต์ 151 1   นอกเมือง เมือง
188 หญิง กลีบบัว2 13/2552 634 7   นอกเมือง เมือง นาง จารุวรรณ กลีบบัว 280   ถ.ภักดีชุมพล ในเมือง เมือง
189 หญิง อัจฉราพร 14/2552 560 1   นอกเมือง เมือง นาย เพิ่ม แสนศรี 560 1   นอกเมือง เมือง
190 หญิง พูนทรัพย์ 17/2552 1120 20   นอกเมือง เมือง นาย พูนทรัพย์ พวงบุญ 238   ถ.หลักเมือง ในเมือง เมือง
191 หญิง พี.แอล. 19/2552 75 7   นอกเมือง เมือง นาง วาสนา บ๊อดกิ้น 77 13   สำโรง เมือง
192 หญิง ต้นเงิน 20/2552 643 7   นอกเมือง เมือง นาง บุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ 643 7   นอกเมือง เมือง
193 หญิง พลอย พี เพชร 22/2552 148,160 12   นอกเมือง เมือง น.ส. สุดารัตน์ ดีจันดา 106 12   นอกเมือง เมือง
194 หญิง สรรชัยวดี 23/2552 1174 7   นอกเมือง เมือง น.ส. ปัทมาวดี สุขวาสนะ 168 10   บ้านแร่ เขวาสินรินทร์
195 หญิง ธิติมา2 24/2552 109 21   นอกเมือง เมือง นาย เสงี่ยม จันทร์พลี 109 21   นอกเมือง เมือง
196 หญิง สุปราณี 25/2552 651 1   นอกเมือง เมือง นาย คมกฤษณ์ นิรัมย์ 526 1   นอกเมือง เมือง
197 หญิง แสงเทียน 29/2552 177/6 20   นอกเมือง เมือง นาย แสงเทียน มีธรรม 177/6 20   นอกเมือง เมือง
198 หญิง บุญพรม 1/2553 61 7   นอกเมือง เมือง นาย ศราวุธ บุญพรม 61 7   นอกเมือง เมือง
199 หญิง สุขใจ 2/2553 650 1   นอกเมือง เมือง นาง บุญเตียม พรมศรี 61 5   ตะเคียน กาบเชิง
200 หญิง สุกัญญา 3/2553 834 7   นอกเมือง เมือง นาย สมจิต หอมหวน 834 7   นอกเมือง เมือง
201 หญิง น้องเก่ง เดิม 142/45 ลว 23ธ.ค.45 แทนมารดา 5/2553 233 21   นอกเมือง เมือง น.ส. ฐาปนี สายเสน 233 21   นอกเมือง เมือง
202 หญิง สมพร 6/2553 1154 7   นอกเมือง เมือง ด.ต. ปัญญา จารุวาทีธนากรณ์ 1154 7   นอกเมือง เมือง
203 หญิง รุ่งนภา2 7/2553 143 1   นอกเมือง เมือง นาง เบญจวรรณ รุ่งเรือง 45 7   คอโค เมือง
204 หญิง กล้วยไม้2 8/2553  -  7   นอกเมือง เมือง ว่าที่ร.ต. ทนงศักดิ์ คำหมื่น 270 9   นอกเมือง เมือง
205 หญิง สิมาภรณ์ 9/2553 217 21   นอกเมือง เมือง นาง สมสุข วันถนอม 217 21   นอกเมือง เมือง
206 หญิง อำนวยสุข1 10/2553 118 17   นอกเมือง เมือง นาง อำนวย จันประทักษ์ 118 17   นอกเมือง เมือง
207 หญิง อำนวยสุข2 11/2553 39 17   นอกเมือง เมือง นาง อำนวย จันประทักษ์ 118 17   นอกเมือง เมือง
208 หญิง วิบูลย์รัตน์ 14/2553 140 7   นอกเมือง เมือง นาง วิบูลย์รัตน์ คงเสมอ 140 7   นอกเมือง เมือง
209 หญิง นวนิต เดิม 20/45 ลว 25มิ.ย.45แทนมารดา 15/2553 145 1   นอกเมือง เมือง นาย นวนิต คงทน 263 18   นอกเมือง เมือง
210 หญิง พรนภัส เดิม ชื่อบุญหลาย 2/47 เนื่องจากขาย 16/2553 527 1   นอกเมือง เมือง นาง พรนภัส สมานมิตร 83   ถนนหมอกวน ในเมือง เมือง
211 หญิง สมหมาย 17/2553 14   สุริยกานต์ ในเมือง เมือง นาง อัญชลี สมหมาย 14   สุริยกานต์ ในเมือง เมือง